Bra att veta

VIKTIGT för såväl stadigvarande boende som för tillfälliga gäster inom Gyllebosjö samfällighetsområde

Gyllebo Samfällighet svarar samfällt för två områden. Det är vatten och avlopp samt vägar och den samfällt ägda marken. För detta betalar medlemmarna årligen en avgift, plus extra utdebiteringar om särskilda satsningar måste göras.

Den fortlöpande informationen om till exempel tillfällig avstängning av vatten anslås på våra anslagstavlor. Dessa kan du hitta vid femvägskorset, korset Slottsvägen – Vångavägen och Adlerstens väg. Den som hyr/lånar ut sin bostad ska informera hyresgästerna om vad som gäller inom området.

VATTEN

Vi har så kallat eget vatten inom området. Inget kommunalt. Det gäller alltså att vara sparsam med vattnet, inte enbart under tider med torka utan även annars då våra pumpar ska klara av att förse alla inom området med vatten. Bassänger och pooler fylls med hjälp av brandkåren.

Vattenprov tas fyra gånger per år.

Fluoridhalten ligger mellan 1,3 – 1,7 mg/l. Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1,5 års ålder enligt livsmedelsverket och folkhälsomyndigheten.

Vatten finns att köpa i Livsmedelsaffären. Närmast till ligger Häggs Livs i Gärsnäs.

AVLOPP

Vi har ett slutet system som fungerar med hjälp av vakuum. I allmänhet töms vakuumtankarna på fredagar och då stängs systemet tillfälligt ned och då kan man alltså inte spola i sin toalett. Detta tillfälliga stopp varar cirka en halvtimme. Under vecka 29-32 görs också en tömning på måndagar.

Man får aldrig spola ner något annat än toalettpapper, förutom det som av naturliga skäl toaletten används till. Vi har ett känsligt system med mycket smala rör och risken för stopp är stor om annat spolas ner. Fastighetsägaren ansvarar själv för stopp ut till huvudstammen. Tomtgräns gäller inte eftersom stoppen måste komma inifrån. Om en läcka uppstår, i toalettstolen eller vid en reparation, och föreningen måste göra en felsökning, debiteras fastighetsägaren kostnaden. Ring gärna om det uppstår något fel, så vet vi vad som har hänt.

För information – på Näbbevägen i direkt anslutning till Samfällighetens kontor- och redskapsbod finns en toalett som alltid är öppen och tillgänglig för alla boende i vårt område.

Om det inte har varit någon i huset på en tid, så börjar man vistelsen i huset med att spola några gånger innan man använder toaletten och på samma sätt avslutar man sin vistelse med att spola några gånger. Om man ska vara borta en längre tid ska man inte enbart stänga för vattnet utan man måste stänga av vakuumet till toaletterna. Detta är dock beroende på modell av toalett. För frågor kontakta den VA-ansvarige.

Om du hör susningar från toaletten, vattnet sjunker eller du inte kan spola i toaletten kontrollera gärna med någon granne om denne har samma problem. För då kan det vara något samfällt problem. Eller om det rent av är fredag så det är dags för tömning! Om problemen kvarstår kontakta VA-ansvarig först då.

Vi vill påpeka att Samfällighetens kontaktman i VA-frågor Stefan Björk inte har någon jourverksamhet. Däremot går det bra att anmäla fel dygnet runt till Stefan med SMS (0733-472026). Beroende på tidpunkt, avhjälps problemen samma dag eller dagen efter.

VÄGAR

Inom området gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/t, främst för vår allas trivsel och säkerhet. Att hålla nere kostnaderna är inte så dumt det heller, då vägarna inte slits så mycket vid låg hastighet.

Parkering sker på den egna tomten och alltid på ett sådant sätt att röjning av träd, dikesslåtter, och snöröjning kan ske eller uttryckningsfordon kan ta sig fram så smärtfritt som möjligt. För frågor och synpunkter gällande vägar och området kring vägarna kontakta vägansvarig.

För en ökad trygghet skall du se till så att växtlighet på tomtmark inte skymmer sikten för de som trafikerar våra vägar.

GRÖNOMRÅDEN

Våra gemensamma grönområden – rödmarkerade nedan – underhålls i viss utsträckning av kringboende fastighetsägare. Man får inte ta i anspråk annan mark än den egna dvs inte använda gemensamt område som egen tomt, slänga trädgårdsavfall, köra bil, lagrings/uppställningsplats etc. Det är inte heller tillåtet att bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen såvida man inte har tillstånd för detta. Styrelsen har tagit fram en skötselplan för våra grönområden. Denna plan presenterades på årsmötet 2014 och fanns med i verksamhetsberättelsen samma år och skickades ut till samtliga medlemmar. Se nedan:

Skötselplan från 2018 är baserad på medlemmarnas initiativ, intresse och arbete

Inledning

Gyllebosjö samfällighetsförening äger markområden, som vi har samfällt ansvar för. De pengar som sätts av i budgeten för grönområden går till största delen till att fälla träd som utgör fara för person eller egendom. Fällning av denna typ av träd blir ofta aktuell efter kraftigare blåst och oväder, men också av självdöda träd. En plan för en eventuell röjning av gemensamma områden finns inte. Röjning kan göras i de fall som beskrivs ovan och då det föreligger risk för störningar i vårt Vatten- och Avloppssystem.

Skötselplanen som här föreligger bygger helt på medlemmarnas initiativ, intresse och arbete.

De här uppmuntrar vi till

Att medlemmarna klipper gräs, slår sly och allmänt håller snyggt är något som uppmuntras.

Däremot får man inte

Det är inte tillåtet att fälla träd, som är högre än 1 meter. Det är inte heller tillåtet att använda grönområden för eget gottfinnande.

Ta gärna initiativ

För att, förutom nödvändig fällning av träd, göra lite större röjningsarbete krävs medlemmarnas initiativ. Initiativ tas främst av de som närmast är berörda av det gemensamma grönområdet. Det vill säga man är granne med det gemensamma markområdet. Det krävs att grannarna är överens om den önskade åtgärden. Röstning? Man kan då lägga fram förslaget till styrelsen, som tillstyrker eller avslår förslaget. I detta ingår att även tillskjuta pengar, inom budget, om detta är aktuellt.

Fridlysta och skyddade arter

Fridlysta växter får inte plockas, grävas upp eller på annat sätt tas bort eller skadas. Detta gäller även växternas frön. Det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt insamla vilt levande exemplar av fridlysta djur. Det är också förbjudet att ta bort eller skada dessa arters ägg, rom, larver eller bo. Ofta beror fridlysningen på att arterna är ovanliga och hotas att utrotas. Ibland kan dock även vanligt förekommande arter vara fridlysta, t.ex. blåsippa och gullviva, eftersom de kan utsättas för intensiv plockning och då bli lokalt utrotade.

Arter fridlysta bara i Skåne

Utöver de arter som är fridlysta nationellt har Länsstyrelsen Skåne beslutat om fridlysning av ytterligare 7 växter i Skåne. De är gullviva (Primula veris), blåsippa (Anemone hepatica), fältsippa (Anemone pratensis), idegran (Taxus baccata), liten sandlilja (Anthericum ramosum), lundviva (Primula elatior) och smörboll (Trollius europaeus).

Mer info – klicka här.

Ang. eldning följs Simrishamns kommuns Regler.

Eldning på tomt – risbränning – Förbjudet sedan den 1/1 – 2024

Det är sedan den 1/1 – 2024 förbjudet att elda trädgårdsavfall på sin egen tomt.

Det infördes den 1/1 – 2024 ett lagkrav om att trädgårdsavfall skall lämnas till återvinning och inte får eldas upp.

Klicka på bilden för att se detaljer.

KARTA GRÖNOMRÅDE GYLLEBOSJÖ SAMFÄLLIGHET

KARTA GRÖNOMRÅDE GYLLEBOSJÖ SAMFÄLLIGHET

/Styrelsen

Pin It on Pinterest

Share This