Bäste medlem i Gyllebosjö Samfällighet

Igår den 23 oktober hade Samfälligheten ett möte med anledning av de upprepade stoppen i VA-systemet på Brahevägen. På mötet deltog Hans W Lundgren ordförande, Claes de la Motte kassör, Stefan Björk VA-ansvarig, Claes Björk vägansvarig och Bengt Holm med mångårig erfarenhet av vårt VA-system.

Först allmänt om vårt VA. När fritidsområdet började bebyggas omkring 1975 la man samtidigt ner ett stamnät för VA. Detta nät är uppdelat i fem separata linjer som drivs av varsin pump och har egna brunnar för innehållet. Se bifogad karta över våra ledningar i vakuum-systemet. Tanken är att om en linje drabbas så körs de andra vidare i full funktion. Våra brunnar töms regelbundet enligt avtal vi har med ÖKRAB. När tömning sker stängs systemet tillfälligt ca 30 minuter.

I samband med att vi tog upp ett schakt och kapade röret för rensning, hade vi också möjlighet att syna röret och kunde då konstatera att detta fortfarande var i mycket god kondition trots nästan 40 år i backen. Det finns således inget som talar emot att dessa kan ligga ytterligare 40 år utan att behöva bytas. Det kan även sägas att rören som är av plast är av typ teknikrör och således är av hög kvalité.

De aktuella stoppen som drabbat Brahevägen tillhör VA-systemets linje 1 som i sin tur består av två delar: en norr-östra del och en södra-västra del, och det är i den senare vi haft upprepade stopp. I samband med en spolning den 16 okt. trycktes rörets innehåll upp i fastigheterna nr 40, 42 och 49. VA-ansvarig har varit i kontakt med ägarna och förklarat situationen. Vi har förstås även varit i kontakt med företaget som ansvarar för spolningen. Det är mycket beklagligt det som skett dessbättre sällsynt. VA-ansvarig med mångårig erfarenhet har inte varit med om något liknande tidigare. Enligt rapport fungerade alla toaletter den 22 okt igen.

Tidigare problem med stopp har oftast berott på beläggningar i de egna rören ut till stammen i gatan. Med åren bildas kraftiga förträngningar av urinsten vilket i sin tur ökar risken för att något täpper till. Dåligt fungerande egna rör och dålig funktion på toalettstolarna kan även skapa problem i stammen. På Brahevägen har fem fastighetsägare rensat sina rör, kostnad ca 1.500 kr och bytt sina ca 30-åriga toalettstolar till en kostnad av ca 10.000 kr. Efter detta har allt fungerat.

Vi kan konstatera att vårt stamnät är i gott skick. Detta är Samfällighetens ansvar. Den egna toalettstolen med rör ut till stammen är fastighetsägarens. Sen tidigare har vi regler för vad som inte får spolas ner och vi vill därför än en gång poängtera vikten av att dessa föreskrifter följs.  Ett råd är att om toaletten ej kommer att användas på minst en vecka, spola minst fem gånger innan ni lämnar huset. Vidare vill vi uppmuntra till spolning/rensning av egna rören samt byta toalettstol då dessa efter 30 år börjar svikta i funktion. De nya har betydligt bättre prestanda.

Samfälligheten kommer inom kort köpa in en ny pump för linje 1 (kostnad 75.000 kr) med bättre kapacitet och framförallt snabbare funktion. Om Vi hjälps åt – där var och en tar sitt ansvar – kommer vi få ett system som fungerar.

Vår VA-ansvarig, Stefan Björk, kan ni nå med SMS 0733-472026 Obs! Han är inte jour men lovar ta sig ann ev. problem snarast möjligt.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Gyllebosjö Samfällighet

Pin It on Pinterest

Share This